ALL TYPE OF BAG : ถุงประเภทต่าง ๆ

PLU 7029

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 Inches

฿ 54 ฿ 54

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | กว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

฿ 24 ฿ 24

PLU 10603

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 26 x ก้น 4 cm

฿ 520 ฿ 520

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 16 x ยาว 24 x ก้น 4 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 10601

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 14 x ยาว 20 x ก้น 4 cm

฿ 370 ฿ 370

PLU 10590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 26 x ก้น 4 cm

฿ 560 ฿ 560

PLU 10592

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 15 x ยาว 22 x ก้น 4 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 10591

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 12 x สูง 20 cm.

฿ 240 ฿ 240

PLU 10588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 17 x ยาว 24 x ก้น 4 cm

฿ 500 ฿ 500

PLU 10587

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 16 x ยาว 22 x ก้น 4 cm

฿ 460 ฿ 460

PLU 10586

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 20 x ก้น 4 cm

฿ 360 ฿ 360

PLU 10584

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 16 x ยาว 24 x ก้น 4 cm

฿ 350 ฿ 350

PLU 10585

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 26 x ก้น 4 cm

฿ 380 ฿ 380

PLU 10583

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 15 x ยาว 22 x ก้น 4 cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 7089

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 15 Inches

฿ 50 ฿ 50

PLU 7031

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 4.5 x ยาว 7 Inches

฿ 55 ฿ 55

PLU 1439

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 27 cm

฿ 400 ฿ 400

PLU1423

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 16 cm

฿ 1,400 ฿ 1,400

PLU 7701

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x กว้าง 12.6 x ยาว 26.5 cm

฿ 22 ฿ 22

PLU 7801

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 Inches

฿ 50 ฿ 50

PLU 7800

1 ห่อมี 0.5 ก.ก | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7766

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ ขนาด กว้าง 24 x ยาว 36 in.

฿ 90 ฿ 90

PLU 7095

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 10 in.

฿ 45 ฿ 45

PLU 7094

1 ห่อมี 0.5 ก.ก.| 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 9 in.

฿ 45 ฿ 45

PLU 7062

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 25 ลังมี 30 ก.ก. | กว้าง 18 x ยาว 30 in.

฿ 90 ฿ 90

PLU 7339

1 ห่อมี 0.5 kg | ขนาดกว้าง 7 x ยาว 10 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 7338

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | ขนาดกว้าง 6 x ยาว 8 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 7387

฿ 52 ฿ 52

PLU 7054

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 70 ฿ 70

PLU 7050

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 12 in.

฿ 140 ฿ 140

PLU 7051

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 14 in.

฿ 140 ฿ 140

PLU 7052

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 17 in.

฿ 140 ฿ 140

PLU 7390

฿ 90 ฿ 90
New

PLU 7070

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 36 in.

฿ 90 ฿ 90

PLU 7080

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 40 in.

฿ 90 ฿ 90
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy