All PACKAGING : บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

New

PLU 8887

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia.รวมหูจับ 21.6 cm x Dia. ปาก 18.5 x สูง 2.2 cm

฿ 165 ฿ 165
New

PLU 8886

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด Dia.รวมหูจับ 20.9 cm x Dia. ปาก 18.5 x Dia. ก้น 17.5 x สูง 6 cm

฿ 225 ฿ 225
New

PLU 8885

1 ห่อมี 16 ชิ้นมี ถาด 1 ชิ้น / แก้ว 3 ชิ้น / ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ชิ้น / จาน 3 ชิ้น / ตะเกียบ 3 ชิ้น / ช้อน 3 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ

฿ 45 ฿ 45

PLU 1167

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 1.2 x ยาว 21 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 1166

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia 0.6 x ยาว 21 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 8309

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 2.5 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 2557

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 15 x DIA ก้น 10 x สูง 9 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2556

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 15 x DIA ก้น 10.5 x สูง 6 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2555

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 12 x DIA ก้น 8.5 x สูง 6 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2554

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 12 x DIA ก้น 9 x สูง 4 cm

฿ 60 ฿ 60
New

PLU 8884

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาดกว้าง 17.5 x ยาว 22.5 x สูง 2.7 cm

฿ 130 ฿ 130
New

PLU 8883

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 165 ฿ 165
New

PLU 8880

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 165 ฿ 165
New

PLU 8878

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 20 x สูง 1 cm

฿ 70 ฿ 70
New

PLU 8876

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 19.0 x ยาว 24.5 x สูง 2.0 cm

฿ 225 ฿ 225
New

PLU 8875

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.0 x ยาว 20.0 x สูง 2.0 cm

฿ 112 ฿ 112
New

PLU 8866

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด Dia. 18 x สูง 2.5 cm, (ใช้ปิดชามเยื่อไผ่ PLU 9333)

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 8865

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาดกว้าง 16.9 x สูง 3.6 cm

฿ 118 ฿ 118
New

PLU 8864

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาดกว้าง 17 x สูง 1 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 8874

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 5 ห่อ | ขนาดกว้าง 17.5 x ยาว 22.5 x สูง 2.7 cm

฿ 165 ฿ 165
New

PLU 8870

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17.2 x ยาว 22.2 x สูง 4 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 275 ฿ 275
New

PLU 8869

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9 cm

฿ 96 ฿ 96
New

PLU 8867

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 13.6 cm

฿ 185 ฿ 185
New

PLU 8868

ห่อละ 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9 ก้น 6 สูง 16.7 cm

฿ 240 ฿ 240
New

PLU 8862

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 22.2 x ยาว 20.4 x สูง 3.2 cm

฿ 345 ฿ 345
New

PLU 8860

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.2 x ยาว 22 x สูง 4.4 cm

฿ 270 ฿ 270
New

PLU 8856

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 12.3 x ยาว 16 x สูง 4 cm

฿ 105 ฿ 105
New

PLU 8859

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 15.5 x ยาว 23 x สูง 5.5 cm

฿ 265 ฿ 265
New

PLU 8851

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 18 x ยาว 25 x สูง 5 cm

฿ 290 ฿ 290
New

PLU 8855

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 135 ฿ 135
New

PLU 8863

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ปาก 17 cm x Dia. ก้น 7 cm (ชามไม่รวมฝา)

฿ 115 ฿ 115

PLU 8138

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.5 x สูง 4 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 8102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.8 x สูง 2.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 7165

ห่อละ 50 ชิ้น, ลังละ 20 ห่อ | ขนาด Dia. ปาก 9.8 x ก้น Dia. 5.8 x สูง 15.2 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 2148

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.8 x สูง 3.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 2989

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ขนาดปาก 7.8 ก้น 5 สูง 8.2 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 2990

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 7.8 ก้น 5 สูง 10.2 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 7029

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 Inches

฿ 54 ฿ 54

PLU 6679

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm

฿ 38 ฿ 38
Pre-Order

PLU 1892

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18.5 x ฐาน 16.5 x สูง 7 cm

฿ 210 ฿ 210
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy