Plastic bag : ถุงพลาสติกร้อน/เย็น

PLU 1439

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 27 cm

฿ 400 ฿ 400

PLU1423

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 16 cm

฿ 1,400 ฿ 1,400

PLU 7801

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 Inches

฿ 50 ฿ 50

PLU 7800

1 ห่อมี 0.5 ก.ก | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7766

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ ขนาด กว้าง 24 x ยาว 36 in.

฿ 90 ฿ 90

PLU 7095

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 10 in.

฿ 52 ฿ 52

PLU 7094

1 ห่อมี 0.5 ก.ก.| 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 9 in.

฿ 45 ฿ 45

PLU 7000

1 ห่อมี 0.2 ก.ก. | 1 ลังมี 150 ห่อ ขนาด กว้าง 3 x ยาว 5 in.

฿ 30 ฿ 30

PLU 7001

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาด กว้าง 4 x ยาว 6 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7002

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาดกว้าง 4.5 x ยาว 7 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7003

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 8 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7004

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 52 ฿ 52

PLU 7005

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7006

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 12 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7007

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 9 x ยาว 14 in.

฿ 52 ฿ 52

PLU 7008

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาด กว้าง 10 x ยาว 15 in.

฿ 52 ฿ 52

PLU 7093

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 18 in.

฿ 48 ฿ 48
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy