Japanese box : กล่องอาหารญี่ปุ่น

PLU 9531

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 15.5 x ยาว 21.5 x สูง 3.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9314

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2591

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2594

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2054

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 4278

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.2 cm

฿ 132 ฿ 132

PLU 4276

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 4275

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 4274

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 18.5 x ยาว 21.5 x สูง 4.5 cm

฿ 128 ฿ 128

PLU 4272

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 15 x ยาว 21 x สูง 4 cm

฿ 115 ฿ 115
Out of stock

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9546

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 4.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9448

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 9449

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 2187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9545

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด กว้าง 15.2 x ยาว 21.5 x สูง 4 cm

฿ 157 ฿ 157

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 9043

1 ห่อมี 42 ชิ้น | กว้าง 19.5 x ยาว 24 x สูง 4 cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 2183

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2139

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, กว้าง 18.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2136

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 21.5 x ยาว 26 x สูง 5 cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 21.0 x สูง 4.8 cm

฿ 184 ฿ 184

PLU 9046

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 20.7 x ยาว 26.7 x สูง 3.2 cm

฿ 630 ฿ 630

PLU 9045

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 20.7 x ยาว 26.5 x สูง 3.7 cm.

฿ 630 ฿ 630

PLU 2162

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 20 x ยาว 26 x สูง 4 cm.

฿ 300 ฿ 300
Out of stock

PLU 4137

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22 x สูง 4.5 cm

฿ 400 ฿ 400

PLU 9042

1 ห่อมี 42 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 x ยาว 23.8 x สูง 3.6 cm

฿ 420 ฿ 420
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy