Drinking straw, Coffee stirrer : หลอดดูดน้ำ, แท่งคนกาแฟ

PLU 1189

1 ห่อมี 200 ชิ้น | ขนาด Dia 0.8 x ยาว 23.5 cm

฿ 48 ฿ 48
New

PLU 1199

1 ห่อมี 250 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 23 cm

฿ 60 ฿ 60
New

PLU 1198

1 ห่อมี 250 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 23 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 1163

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 1.2 x สูง 21 cm

฿ 49 ฿ 49

PLU 10606

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 0.6 x ยาว 26.3 cm.

฿ 35 ฿ 35

PLU 1066

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 0.6 x ยาว 21.7 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1065

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 0.6 x ยาว 21.7 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1152

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 0.5 x ยาว 21 cm.

฿ 25 ฿ 25

PLU 1127

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ | ปาก 1.2 x ยาว 21 cm.

฿ 13 ฿ 13

PLU 1136

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 13 cm.

฿ 27 ฿ 27

PLU 1159

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 0.6 x ยาว 22 cm.

฿ 25 ฿ 25

PLU 1161

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 0.6 x ยาว 22 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1085

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ, ขนาดหลอด Dia. 0.6 x ยาว 21 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 1150

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 x ยาว 21 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 1113

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 x ยาว 22.5 cm.

฿ 16 ฿ 16

PLU 1138

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 21 cm.

฿ 32 ฿ 32

PLU 1107

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 x ยาว 21 cm.

฿ 16 ฿ 16

PLU 1129

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 25 cm.

฿ 22 ฿ 22

PLU 1144

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 x ยาว 21 cm.

฿ 22 ฿ 22

PLU 1162

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 21 cm.

฿ 18 ฿ 18

PLU 1072

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 0.7 x ยาว 21 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1145

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 x ยาว 21 cm.

฿ 22 ฿ 22

PLU 4040

฿ 800 ฿ 800
Out of stock

PLU 6021

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | ยาว 13 cm.

฿ 21 ฿ 21

PLU 1155

1 ห่อมี 700 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาด DIA. 0.6 x ยาว 25.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 1156

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 x สูง 21 cm.

฿ 18 ฿ 18
Pre-Order

PLU 1158

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 x ยาว 25 cm.

฿ 22 ฿ 22
Out of stock

PLU 1135

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia. 0.6 x ยาว 22 cm.

฿ 32 ฿ 32

PLU 1064

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 0.5 x ยาว 21 cm.

฿ 16 ฿ 16

PLU 1131

1 ห่อมี 250 ชิ้น | ขนาด Dia.0.6 x ยาว 22 cm.

฿ 25 ฿ 25

PLU 1130

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 25 cm.

฿ 22 ฿ 22

PLU 1139

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 24 cm.

฿ 22 ฿ 22
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy