GPPS CUP : แก้วน้ำดื่ม GPPS

PLU 1103

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.8 สูง 14.5 cm.

฿ 115 ฿ 115

PLU 1102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x สูง 12 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 1013

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 75mm, ก้น 4.7cm, สูง 8.8cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 1023

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 75mm, ก้น 4.5cm, สูง 10cm

฿ 57 ฿ 57

PLU 1039

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 85mm, ก้น 5cm, สูง 12cm

฿ 89 ฿ 89

PLU 1042

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 6.2cm, สูง 13cm

฿ 119 ฿ 119

PLU 1063

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 5.5cm, สูง 12.5cm

฿ 109 ฿ 109

PLU 2843

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 5.5cm, สูง 12.5cm

฿ 112 ฿ 112

PLU 3007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8.5 x ฐาน 7 x สูง 6 cm

฿ 78 ฿ 78

PLU 3008

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 6.4 x สูง 8 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 3058

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 7.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 3060

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 7.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 115 ฿ 115