16 OZ. PAPER CUP : ถ้วยกระดาษ 16 ออนซ์

PLU 2224

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 13.5 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 2546

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 12.5 cm.

฿ 67 ฿ 67

PLU 2507

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6.5 x สูง 12.5 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 2710

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ ปาก 7.3 x ก้น 6 x สูง 6.5cm.

฿ 65 ฿ 65